INTEGRITETSPOLICY

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy gäller Villa Tak Specialisten med org. nr 556724-6623, Svarvarvägen 12, 142 50 Skogås, e-post: info@villatakspecialisten.se, (”Villa Tak Specialisten”) tillhandahåller tjänster inom takläggning.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Villa Tak Specialisten samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du ansöker om att få arbeta hos oss (namn, kontaktuppgifter, personnummer, positioneringsdata, sysselsättning. Ansökan sker genom StaffRec Rekryteringsverktyg. Villa Tak Specialisten samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, så som Google Analytics.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?

Villa Tak Specialisten behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Villa Tak Specialisten personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Villa Tak Specialisten. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Villa Tak Specialisten berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

Villa Tak Specialisten behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil. Detta görs mot bakgrund av Villa Tak Specialisten berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

Om du inte vill att Villa Tak Specialisten behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Villa Tak Specialisten via kontaktuppgifterna nedan.

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Villa Tak Specialisten behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Villa Tak Specialisten personuppgifter i syfte att administrera, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

Villa Tak Specialisten behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster.

Om du inte vill att Villa Tak Specialisten behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Villa Tak Specialisten.

TREDJE PARTER

Villa Tak Specialisten kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Villa Tak Specialisten räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Villa Tak Specialisten, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer som Villa Tak Specialisten engagerar för Villa Tak Specialisten rekrytering. Det är dock alltid Villa Tak Specialisten som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Villa Tak Specialisten ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Villa Tak Specialisten rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Villa Tak Specialisten att genomföra behandlingen.

SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Villa Tak Specialisten. Villa Tak Specialisten har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

RÄTTIGHETER OCH KONTAKTINFORMATION

Villa Tak Specialisten är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Villa Tak Specialisten ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Villa Tak Specialisten kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via info@villatakspecialisten.se

Tveka inte att kontakta Villa Tak Specialisten om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

Villa Tak Specialisten
Svarvarvägen 12, 142 50 Skogås
Telefon: 08 – 604 74 45
E-post: info@villatakspecialisten.se skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se