Integritetspolicy

ALLMÄNT
Denna integritetspolicy gäller Villatakspecialisten med org. nr 556724-6623, Svarvarvägen 12, 142 50 Skogås, e-post: info@villatakspecialisten.se, (”Villatakspecialisten) tillhandahåller tjänster inom takläggning.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
DM TAK samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du ansöker om att få arbeta hos oss (namn, kontaktuppgifter, personnummer, positioneringsdata, sysselsättning. Ansökan sker genom StaffRec Rekryteringsverktyg. DM TAK samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, så som Google Analytics.

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG?
Villatakspecialisten behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Villatakspecialisten personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Villatakspecialisten. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Villatakspecialisten berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

Villatakspecialisten behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil. Detta görs mot bakgrund av Villatakspecialisten berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

Om du inte vill att Villatakspecialisten behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Villatakspecialisten via kontaktuppgifterna nedan.

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?
Villatakspecialisten behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Villatakspecialisten personuppgifter i syfte att administrera, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

Villatakspecialisten behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster.

Om du inte vill att Villatakspecialisten behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Villatakspecialisten.

TREDJE PARTER
Villatakspecialisten kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Villatakspecialisten räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Villatakspecialisten, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer som Villatakspecialisten engagerar för Villatakspecialisten rekrytering. Det är dock alltid Villatakspecialisten som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Villatakspecialisten ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Villatakspecialisten rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Villatakspecialisten att genomföra behandlingen.

SKYDDET FÖR PERSONUPPGIFTER
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Villatakspecialisten. Villatakspecialisten har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

RÄTTIGHETER OCH KONTAKTINFORMATION
Villatakspecialisten är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Villatakspecialisten ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Villatakspecialisten kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via info@villatakspecialisten.se

Tveka inte att kontakta Villatakspecialisten om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

Villatakspecialisten
Svarvarvägen 12, 142 50 Skogås
Telefon: 08 – 604 47 10
E-post: info@villatakspecialisten.se skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se

Vi använder oss av cookies, för att kunna förbättra din upplevelse. Vill du läsa mer om vår cookie policy Klicka här